Vírus corona: WHO c?nh báo các n??c ??ng Nam ? và ??ng ?

People queue to enter Singapore from Malaysia before a travel ban started
Ch?p l?i hình ?nh,

Dòng ng??i x?p hàng t? Malaysia vào Singapore tr??c khi lê?nh c?m ?i l?i có hiê?u l?c

Nhi?u qu?c gia ch?u ? ?ang ???ng ??u v?i tr??n chi?n ngày m??t khó kh?n v?i virus corona, trong lúc T? ch?c Y t? Th? gi?i c?nh báo các n??c c?n th?c hiê?n "nh?ng biê?n pháp nghiêm ng??t h?n".

M??t s? qu?c gia và vùng l?nh th? tr??c ??y ?? có thành c?ng trong viê?c ki?m soát virus hay làm ch??m t?c ??? l?y lan nh? Hàn Qu?c, Hong Kong và ?ài Loan, thì nay l?i có s? ca nhi?m m?i t?ng nhanh. Có lo ng?i r?ng nhi?u ng??i t? n??c ngoài tr? v? ?ang mang virus vào.

Malaysia, Sri Lanka và Phillippines là m??t trong s? nh?ng qu?c gia áp d?ng ki?m soát biên gi?i ch??t h?n.

S? ca nhi?m ? khu v?c Nam ? là ch?a t?i 500 nh?ng có lo ng?i n?u s? ca t?ng v?t s? làm quá t?i hê? th?ng y t? ? vùng này.

Hiê?n t?i có h?n 185.000 ca nhi?m trên toàn c?u, và h?n 7500 ca t? vong.

Th? tr??ng ch?ng khoán ch?u ? ti?p t?c gi?m khi lo l?ng v? ??i d?ch l?n át hy v?ng nh?ng k? ho?ch h? tr? kinh t? l?n có th? làm gi?m tác ???ng c?a d?ch bê?nh.

C?nh báo c?a WHO là gì?

WHO ra c?nh báo cho khu v?c ??ng và Nam ?, cho 11 qu?c gia trong ?ó có Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan, Bangladesh và B?c Hàn.

Bà Poonam Khetrapal Singh, giám ??c khu v?c c?a WHO ??ng Nam ?, cho bi?t h?m th? Ba 17/3 r?ng "thêm nhi?u ? d?ch ???c xác nh??n".

Ch?p l?i hình ?nh,

Quan ch?c Thái ki?m soát ? s?n bay Suvarnabhumi International, Bangkok

"Chúng ta c?n ngay l??p t?c t?ng c??ng n? l?c ?? ng?n kh?ng cho virus này ?nh h??ng t?i thêm nhi?u ng??i n?a," TS Khetrapal Singh nói. "Chúng ta c?n làm nhi?u h?n, và làm kh?n c?p."

WHO cho bi?t các s? liê?u ? khu v?c ??ng Nam ? cho th?y "m??t s? n??c r? ràng ?ang có h??ng có l?y nhi?m Covid-19 trong c??ng ??ng."

TS Khetrapal Singh nói "th?c hiê?n gi?n cách x? h??i" là h?t s?c quan tr?ng, và "ch? riêng ?i?u này có kh? n?ng làm gi?m l?y nhi?m m??t cách ?áng k?."

"We need to act now," she said.

"Chúng ta c?n hành ???ng ngay b?y gi?," bà nói.

Nhi?u n??c trong khu v?c ??ng Nam ? theo ??nh ngh?a c?a WHO ?? có ph?n ?ng ch??m v?i bê?nh d?ch, và ch? ra các biê?n pháp m?nh tay trong vài tu?n qua, th??m chí vài ngày qua trong khi s? ca nhi?m ti?p t?c t?ng lên.

S? ca nhi?m ?ang t?ng ? n??c nào?

H?u nh? t?t c? các qu?c gia trong khu v?c ??u có nhi?u ca nhi?m h?n, m??c dù ? m?c ??? khác nhau.

Trung Qu?c hiê?n v?n có s? ca ???c xác nh??n cao nh?t, v?i h?n 80.000 ca, nh?ng nh?ng ca nhi?m m?i h?u h?t ??u là do ng??i ? n??c ngoài mang v? và hiê?n còn r?t th?p.

Hàn Qu?c c?ng ???c khen ng?i v? n? l?c ki?m soát virus, và v?i s? ca nhi?m là 8.413, n??c này hiê?n x?p d??i ??c và ? v? trí s? sáu, theo danh sách c?a ??i h?c Johns Hopkins.

Ch?p l?i hình ?nh,

Hàn Qu?c có m??t s? ? d?ch m?i

Hàn Qu?c ?i tr??c các n??c khác nh? xét nghiê?m hàng ngàn ng??i và cho t?i g?n ??y, s? ca nhi?m m?i có xu h??ng gi?m.

Nh?ng hiê?n gi? ?ang có các ? d?ch nh? bùng phát trên toàn qu?c, v?i 93 ca nhi?m m?i trong 24 gi? qua. Hàng ch?c bê?nh nh?n cao tu?i trong m??t bê?nh viê?n ? Daegu b? l?y nhi?m.

?ài Loan th?ng báo s? ca m?i t?ng nhi?u nh?t trong m??t ngày, 23 c?, n?ng t?ng s? lên 100.

Xu h??ng này c?ng t??ng t? ? Hong Kong - 14 ca m?i trong m??t ngày, con s? cao nh?t. T?t c? tr? m??t ca ??u là t? bên ngoài mang vào.

H?m th? T? Indonesia c?ng ghi nh??n s? ca m?i cao nh?t trong m??t ngày - 55 ca, n?ng t?ng s? lên 227, v?i 19 ca t? vong.

Ch?p l?i hình ?nh,

Hong Kong lo ng?i có thêm nhi?u ca nh??p t? n??c ngoài vào

S? ca ? Pakistan lên 245, v?i t?ng s? ca ? ti?u l?c ??a Nam ? lên t?i 482.

Thái Lan nghi nh??n 35 ca m?i h?m th? T?, ??a t?ng s? ca nhi?m lên 212, gi?i ch?c cho bi?t. B?n ca có liên quan t?i m??t ??a ?i?m gi?i trí và 13 ca liên quan m??t s?n quy?n anh, c? hai ??u ? Bangkok.

Malaysia c?nh báo m??t ??t t?ng ca m?i, và cho bi?t ch? có 'c? h??i m?ng manh' ?? phá chu?i l?y nhi?m.

Myanmar và Lào hiê?n ch?a c?ng b? ca nào - nh?ng các chuyên gia r?t nghi ng? v? tính kh? tín c?a ?i?u này.

M??t ng??i phát ng?n c?a chính ph? Myanmar nói "l?i s?ng và ch? ??? ?n" c?a ng??i d?n b?o vê? h? kh?i nhi?m virus.

Các qu?c gia ?ang làm gì?

T? th? T?, Malaysia c?m c?ng d?n ra n??c ngoài và ng??i n??c ngoài vào Malaysia cho ??n ít nh?t là 31/3.

Ch?p l?i video,

Nh??t k? virus corona t? V? Hán: c?u chuyê?n m??t ??i v? ch?ng tr?

Nhi?u ng??i Malaysia hàng ngày vào Singapore làm viê?c ph?i x?p hàng ? c?a kh?u ?? vào Singapore tr??c n?a ?êm, và ph?i ? l?i ?ó.

Thái Lan ?? có lê?nh ??ng c?a tr??ng h?c, quán bar, r?p chi?u phim và các ??a ?i?m gi?i trí khác.

Philippines, n?i có 202 ca nhi?m và 17 ca t? vong, ?? có lê?nh c?m ?i l?i nghiêm ng??t nh?t, b?t kho?ng m??t n?a d?n s? ? trong nhà. (D?n s? Phillipines kho?ng 107 triê?u). Nh?ng chính ph? ch?a quy?t ??nh c?m toàn b?? các chuy?n bay qu?c t?, và ng??i n??c ngoài v?n có th? bay ra kh?i Philippines. Nh?ng ai nh??p c?nh s? ???c ki?m d?ch nghiêm ng??t.

T? th? N?m, ?ài Loan s? c?m ng??i n??c ngoài vào, tr? m??t s? tr??ng h?p ???c biê?t. T?t c? ng??i vào ?ài Loan s? ?i cách ly 14 ngày.

Truy?n th?ng Nh??t ??a tin visa n??c này c?p cho c?ng d?n ch?u ?u s? kh?ng còn hiê?u l?c và ng??i ??n t? 38 qu?c gia s? ph?i t? cách ly.