Virus corona: Du khách g?p khó khi EU t?ng c??ng c?m nh?p c?nh

Passengers wear protective masks as they arrive at Frankfurt airport on Tuesday Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Reuters

Khách du l?ch t? bên ngoài EU ?ang b? t? ch?i t?i các s?n bay và biên gi?i, sau khi kh?i 27 qu?c gia áp ??t l?nh c?m 30 ngày ?? ng?n ch?n s? l?y lan c?a virus corona.

M?t nhóm bay ??n t? Th? Nh? K? ?? b? t? ch?i cho nh?p c?nh t?i s?n bay l?n nh?t c?a ??c ? Frankfurt vào cu?i ngày th? Ba, 17/02, theo h?ng tin DPA.

Các nhà l?nh ??o EU ??ng ? r?ng các biên gi?i n?i b? ???c d?ng lên trong nh?ng ngày g?n ??y c?n ???c g? b?.

Nhi?u ng??i ch?u ?u làm vi?c xuyên biên gi?i.

H?n 185.000 ng??i ?? b? nhi?m b?nh trên toàn th? gi?i, theo T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO). Ch?u ?u ?? ???c WHO xác ??nh hi?n là “t?m ch?n c?a ??i d?ch”.

S? li?u m?i nh?t cho hay kho?ng 3.400 ng??i ?? ch?t riêng ? ch?u ?u.

EU ?? ??ng ? nh?ng gì?

L?nh c?m nh?p c?nh 30 ngày s? kh?ng ?nh h??ng ??n ng??i ch?u ?u v? nhà ho?c ng??i lao ??ng xuyên biên gi?i. C?ng d?n Anh c?ng kh?ng b? ?nh h??ng do m?t th?a thu?n Brexit t?m th?i v?n ràng bu?c Anh v?i các quy t?c c?a EU.

L?nh c?m ??c bi?t bao g?m t?t c? các qu?c gia EU c?ng nh? các qu?c gia ? trong khu v?c kh?i Schengen t? do qua l?i kh?ng biên gi?i, bao g?m Iceland, Th?y S?, Na Uy và Liechtenstein.

T?t c? c?ng d?n s? ???c giúp ?? tr? v? nhà, và ??c h?m th? T?, 18/03, nói h? s? ti?p t?c n? l?c ??a v? nhà hàng ch?c ngàn khách du l?ch b? m?c k?t ? n??c ngoài, t? Ma-r?c và Ai-C?p ??n Philippines và Argentina, h?i h??ng qua ng? hàng kh?ng.

Vi?n Robert Koch (RKI), c? quan khoa h?c t? v?n cho chính ph? v? các v?n ?? s?c kh?e, ?? c?nh báo r?ng ??c có th? ch?ng ki?n t?i 10 tri?u tr??ng h?p nhi?m virus corona trong vòng hai ??n ba tháng t?i, tr? khi các bi?n pháp ng?n ch?n hi?n hành ???c tu?n th? nghiêm ng?t.

T?i sao biên gi?i n?i b? là m?t v?n ???

Các chính ph? cá nh?n ch?u ?u ?? b?t ??u thi tri?n các cu?c tu?n tra ?? ng?n ch?n c?ng d?n t? các qu?c gia khác x?m nh?p.

Tu?n tra xu?t hi?n vào h?m th? Ba trên biên gi?i T?y Ban Nha v?i Pháp và Ba Lan ?? ch?ng ki?n ??ùn t?c giao th?ng lên ??n 50km (31 d?m) t?i m?t s? c?a kh?u c?a n??c này nh? là m?t ph?n c?a các bi?n pháp ??m b?o s?c kh?e.

“M?t ?i?u h?t s?c quan tr?ng là chúng ta g? b? tình tr?ng này, b?i vì chúng ta bi?t r?ng có quá nhi?u ng??i b? m?c k?t trong EU và g?p v?n ?? tr? v? nhà,” ch? t?ch ?y ban ch?u ?u Ursula von der Leyen nói.

Tình hình ? ch?u ?u x?u th? nào?

T?i Pháp, s? tr??ng h?p ???c xác nh?n t?i Pháp ?? t?ng h?n 16百分比 vào th? Ba, ??t 7.730, s? ng??i ch?t t?ng lên 175, v?i 7百分比 s? ng??i ch?t d??i 65 tu?i.

? Anh, s? ng??i ch?t ?? lên t?i 71 ng??i.

S? tr??ng h?p ???c xác nh?n ? T?y Ban Nha ?? t?ng v?t lên t?i 13.500.

?, n?i ?? có h?u h?t các tr??ng h?p m?c, nhi?m bên ngoài Trung Qu?c v?i h?n 31.500, ?? c?ng b? m?t ??t t?ng v?t các ca t?ng t? vong khác vào th? Ba, t? 2.150 lên 2.503.

B? c?ng b? thêm b?n ca t? vong vào th? T?, ??a t?ng s? ca b? ch?t t?ng lên 14, v?i 243 tr??ng h?p m?i.

T?i ??c, RKI ??a tin 8.198 tr??ng h?p v?i 12 ng??i ch?t. Th? t??ng Merkel s? có m?t ??ng thái b?t th??ng là nói chuy?n v?i qu?c d?n trong m?t th?ng ?i?p trên truy?n hình trong ngày th? T?. Bà ???c d? ki?n ??s? kh?ng c?ng b? các bi?n pháp m?i, nh?ng s? kêu g?i c?ng d?n ??c h?p s?c h? tr? ch?ng l?i virus.

T?i Ba Lan, nhi?u hàng dài xe c? x?p hàng ? biên gi?i n??c này, theo Adam Easton, phóng viên BBC 1593太阳集团城一切网址 t? Warsar.

Nhi?u xe t?i b? k?t c?ng trong m?t v? k?t xe kéo dài trên m?t con ???ng ? ??c cách biên gi?i Ba Lan kho?ng 50km.

M?t s? ng??i ph?i ch? h?n 24 gi? t? sau khi các bi?n pháp ki?m tra m?i ???c ??a ra vào n?a ?êm ngày th? B?y, 14/3.

Ng??i n??c ngoài t?m th?i b? c?m vào n??c này và c?ng d?n Ba Lan tr? v? ph?i b? cách ly trong 14 ngày.

Binh s? biên phòng m?c b? ?? b?o h? và ?eo kh?u trang ti?n hành ?o th?n nhi?t c?a m?i ng??i qua biên gi?i.

Hàng ngàn ng??i n??c ngoài ?ang r?i Ba Lan ?? tr? v? nhà và hàng ngàn ng??i Ba Lan ?ang c? g?ng quay tr? l?i là nh?ng gì ?ang di?n ra.

Biên gi?i v?n m? c?a cho hàng hóa, nh?ng chính quy?n kh?ng t?o làn ???ng ??c bi?t cho tài x? xe t?i ?i qua, vì v?y m?i ng??i b? k?t trong m?t hàng dài, v?n theo phóng viên c?a chúng t?i.

Riêng t?i ng? t? ? Jedrzychowice ? biên gi?i ??c vào sáng th? T?, m?i ng??i ?? b? k?t xe qua ?êm, nhi?u ng??i kh?ng có gì ?? ?n, u?ng và kh?ng có nhà v? sinh, Adam Easton t??ng trình thêm t? Warsaw.

L?nh ??o ?y ban ch?u ?u còn nói gì n?a?

Bà von der Leyen nói v?i các phóng viên h?m th? Ba r?ng bà hy v?ng có th? có v?c-xin vào mùa thu. Nh?ng bình lu?n c?a bà kh?ng phù h?p v?i các quan ch?c y t? ? n?i khác, nh?ng bà cho bi?t có nh?ng bi?n pháp ?? t?ng t?c quá trình “quan lieu” th??ng ch?m ch?p và khó kh?n.

L?nh ??o ?y ban c?ng ?? tr? l?i ph?ng v?n c?a t? báo lá c?i ??c, t? Bild, trong ?ó bà nói:

“T?i ngh? r?ng t?t c? chúng t?i, nh?ng ng??i kh?ng ph?i là chuyên gia, ??u ?ánh giá th?p virus corona."

Bà ch?p nh?n ??y là m?t “k? thù ?áng lo ng?i” nh?ng nói r?ng kh?ng xem cu?c tranh ??u ch?ng l?i virus là m?t cu?c chi?n.

Các bi?n pháp t? ra “quy?t li?t, hà kh?c”, hai tu?n tr??c, theo bà, hi?n ?? ???c ch?p nh?n khi c?n thi?t.