New York: thành ph? kh?ng bao gi? ng? thành th? tr?n ma

Tàu ?i?n ng?m v?ng kh?ng m?t bóng ng??i ? New York Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Tàu ?i?n ng?m v?ng kh?ng m?t bóng ng??i ? New York

Khi gi?i ch?c phát ?i tín hi?u báo ??ng v? s? l?y lan c?a virus corona, ?ám ??ng ? trung t?m thành ph? Manhattan ?? v?i ?i d?n vào tu?n tr??c. ??n sáng th? Hai, thành ph? kh?ng bao gi? ng? này d?n tr? thành m?t th? tr?n ma kh?ng bóng ng??i.

B?o tàng, nhà hát và th? vi?n ?óng c?a. Tr??ng h?c ?óng c?a. Các qu?ng tr??ng th??ng ng?p tràn khách du l?ch và nh?n viên v?n phòng nay ?? b? b? hoang. Nhà hàng và quán bar tr?ng r?ng khi nh?n viên tu?n th? l?nh gi?i h?n vi?c bu?n bán và ch? giao hàng hay cho khách mang v?.

Hàng ngàn ng??i b? ?nh h??ng khi c?ng vi?c trong các ngh? nh? th? c?t tóc, phòng t?p th? d?c và các doanh nghi?p khác ph?i t?m ng?ng ho?t ??ng trong m?t th?i gian. ? vài n?i v?n còn ?ang ho?t ??ng, vi?n c?nh trên c?ng s?p ??n g?n.

T?i Ruchi's, m?t nhà hàng ?n ?? g?n Trung t?m Th??ng m?i Th? gi?i, nh?n viên b? gi?m gi? làm vi?c vào tu?n tr??c khi doanh s? s?t gi?m 80百分比. Nh?ng b?y gi? n?i này hoàn toàn v?ng khách.

"B?t ??u t? hai tu?n tr? l?i ??y và tu?n v?a r?i, b?n th?y ??y, th?t t? và kinh kh?ng", qu?n l? Protima Sumi nói, ch? vào các bàn tr?ng xung quanh.

Sumi cho bi?t bà lo l?ng v? vi?c tr? c?p cho nh?n viên. "N?u chúng t?i kh?ng có ti?n, chúng t?i kh?ng th? tr? ti?n c?ng cho nh?n viên", c? nói. "T?i ch? hy v?ng chúng t?i s? s?ng sót."

‘Th?t siêu th?c’

Tu?n tr??c New York tr? thành ti?u bang ? M? có s? ng??i ???c xác nh?n d??ng tính v?i virus corona cao nh?t. Tính ??n th? Ba ?? có h?n 1.300 ca nhi?m, ph?n ??ng s?ng ? trong thành ph?.

Khi các quan ch?c th?c hi?n các b??c h?n ch? s? l?y lan c?a d?ch b?nh - bao g?m các l?nh c?m t?p trung h?n 50 ng??i - h? ?ang ph?i ??i m?t v?i nguy c? suy thoái kinh t? mà thành ph? l?n nh?t n??c M? này ch?a t?ng tr?i qua.

Theo d? báo c?a New York City Comptroller, ?ng Scott Stringer, doanh thu c?a các nhà hàng d? ki?n ??s? gi?m 80百分比; doanh thu mua bán b?t ??ng s?n và bán l? gi?m 20百分比, trong khi t? l? kín phòng ? khách s?n gi?m xu?ng 20百分比. Và ??y là d? ?oán tr??c khi th? tr??ng nói r?ng ?ng ?ang xét vi?c ban hành l?nh gi?i nghiêm và l?nh c? d?n ph?i ? trong nhà.

"Th?t b?t ng?", Patrick Conway, nh?n viên x?y d?ng cho bi?t, khi ?ng kh?o sát các s?nh v?ng ng??i c?a trung t?m mua s?m Brookfield Place, g?n Trung t?m Th??ng m?i Th? gi?i.

Image caption Patrick Conway, ng??i ch?m sóc ng??i b? 86 tu?i

?ng Conway, ng??i ?ang ch?m sóc cho ng??i cha 86 tu?i nói r?ng ?ng hi?u vi?c m?i ng??i tránh n?i ??ng ?úc. ?ng c?ng h?n ch? t??ng tác v?i ng??i khác: tránh các nhà hàng và r?p chi?u phim, ?óng gói b?a tr?a và lái xe ?i làm thay vì ?i l?i b?ng xe bu?t và tàu ?i?n ng?m.

"T?i ngh? ??y là ?i?u ?áng s? nh?t t?i t?ng tr?i qua", ?ng nói. "B?i vì nó kh?ng r? ràng. Chúng ta kh?ng th? nhìn th?y nó và m?i ng??i ??u mang m?i nghi ng?."

Nh?ng ng??i ?àn ?ng 56 tu?i này c?ng lo l?ng r?ng n?i làm vi?c c?a mình c?ng s? b? ?óng c?a nh? nhi?u doanh nghi?p khác trong khu v?c.

"?ó là áp l?c ??i v?i ng??i lao ??ng tay ch?n, chúng t?i kh?ng có s? xa x? ?? làm vi?c t? xa", anh nói. "??i v?i t?i v? m?t tài chính, ?ó là m?t ?òn giáng n?ng n?. N?u t?i kh?ng làm vi?c, t?i s? kh?ng ???c tr? ti?n."

'M?i ?e d?a nghiêm tr?ng nh?t'

Hàng tri?u ng??i ? M?, kh?ng có ngày phép ?? ngh? ?m c?ng ?ang l?m vào tình tr?ng t??ng t?. Qu?c h?i hi?n ?ang tranh lu?n v? m?t d? lu?t s? dành hai tu?n ngh? bù cho nh?ng ng??i b? ?nh h??ng b?i d?ch b?nh, nh?ng nhi?u nhà kinh t? cho r?ng c?n ph?i làm nhi?u h?n n?a ?? ng?n ch?n kh?ng ho?ng kinh t?.

Các qu?c gia ch?u ? ??i m?t v?i làn sóng x?m nh?p th? hai c?a virus

Virus corona có th? s?ng trên các b? m?t bao l?u?

WHO c?nh báo các n??c ??ng Nam ? v? d?ch Covid-19

Jason Furman, giáo s? t?i ??i h?c Harvard và là c?u c? v?n kinh t? cho T?ng th?ng Barack Obama th?i ???ng nhi?m, là m?t trong s? nh?ng ng??i ?? ngh? chính ph? liên bang g?i séc 1.000 ??la cho nh?ng ng??i trên 18 tu?i và 500 ??la cho tr? em, ?? vi?n tr? kh?n c?p.

"??y nh? th? là m?i ?e d?a nghiêm tr?ng nh?t k? t? cu?c kh?ng ho?ng tài chính," ?ng nói. "Kh?ng có l? do chính ?áng ?? nh?n ??nh nó s? t?i t? h?n cu?c kh?ng ho?ng tài chính, nh?ng ai bi?t ???c”.

'Chúng ta c?n hành ??ng táo b?o'

Trên toàn qu?c, các nhà d? báo ?ang d? ?oán m?t s? co c?m r?t l?n trong nh?ng tháng ti?p t?i, khi các doanh nghi?p v?t l?n v?i s? s?t gi?m b?ng cách c?t b?t nh?n l?c. Nh?ng c?ng nh?n b? sa th?i này có kh? n?ng s? b? gi?m chi tiêu, v?n là ??ng l?c chính c?a n?n kinh t? M?.

Trong m?t l?u ? h?m th? Hai, các nhà ph?n tích t?i IHS Markit cho bi?t n?n kinh t? M? s? thu h?p 0,2百分比 vào n?m 2020. Nh?ng phán ?oán nh? v?y nên ???c c?p nh?t th??ng xuyên. ?? có ng??i khác d? ?oán con s? t?i t? h?n.

"Hy v?ng ??y là m?t tình hu?ng t?m th?i nh?ng chúng ta c?n hành ??ng táo b?o", ?ng Stringer nói. "N?n kinh t? c?a New York kh?ng ch? ?nh h??ng ??n chúng t?i mà c? n?n kinh t? qu?c gia và qu?c t?... M?i ng??i ??u quan t?m vi?c gì ?ang x?y ra ? ??y."

Image caption Yasser Kamel cho bi?t ?ng s? ? nhà vào ngày mai thay vì chu?n b? th?c ?n mà kh?ng ai mua

Yasser Kamel, thu?c gia ?ình có xe bán ?? ?n di ??ng n?i ti?ng ? Zuccotti Park t? n?m 1990, cho bi?t ?ng ch?a bao gi? th?y vi?c kinh doanh t?i t? ??n v?y. Th?ng th??ng, ba ng??i cùng ph?c v? ? xe ??y và hi?m khi kh?ng có khách hàng ??ng ??i. Vào th? hai, ch? có mình ?ng v?i l? t? vài ng??i khách.

Kamel nói r?ng ?ng có th? s? ? nhà vào ngày mai, thay vì l?ng phí ti?n ?? chu?n b? th?c ?n mà kh?ng ai mua.

"T?i kh?ng s? d?ch b?nh ... nh?ng ??i v?i ng??i kinh doanh, ??y th?c s? là ?i?u to tát”, ?ng nói. "Tình hình r?t nghiêm tr?ng và ... s? có nhi?u gia ?ình s? g?p r?c r?i."

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan