Virus corona: 40 tr?m tàu ???i?n ng?m London ?óng c?a

Covent Garden station
Image caption Covent Garden

T?i 40 tr?m tàu ?i?n ng?m trên m?ng l??i toàn London ph?i ng?ng ho?t ??ng khi thành ph? c? g?ng gi?m s? l?y lan c?a d?ch virus corona.

Vì sao Anh ??t ng?t thay ??i chính sách ch?ng Covid-19

Virus corona: N??c Pháp g?ng s?ng x?ng t?m th? thách

S? giao th?ng London (TfL) cho bi?t s? ng?ng ho?t ??ng m?t ph?n m?ng l??i này mà t? sáng th? N?m.

S? kh?ng có d?ch v? tàu ?i?n ng?m ban ?êm và xe bus ch?y ?êm c?ng s? b? gi?m, v?n theo c? quan này.

Th? tr??ng London Sadiq Khan nói m?i ng??i kh?ng nên ?i l?i và c?nh báo các d?ch v? v?n t?i hành khách "có th? s? gi?m, v?i kh? n?ng r?t ?áng k?".

??ng thái này ???c ??a ra sau khi Th? t??ng Anh, Boris Johnson nói r?ng virus ?ang l?y lan nhanh h?n ? London so v?i các vùng khác c?a V??ng qu?c Anh.

S? li?u m?i nh?t c?a chính ph? cho th?y ?? có h?n 900 tr??ng h?p ???c xác nh?n nhi?m virus corona ? London và 34 ng??i ?? t? vong ? thành ph? này.

??u tu?n này, Th? t??ng Johnson kêu g?i m?i ng??i làm vi?c t?i nhà và tránh các quán bar, quán r??u và nhà hàng.

Tr??ng h?c s? ?óng c?a t? ngày th? Sáu, 20/3.

S? l??ng hành khách ?i l?i trên m?ng l??i tàu ?i?n ng?m London ?? gi?m m?nh trong tu?n này.

Tuy nhiên, m?t s? hành khách ?? phàn nàn r?ng các chuy?n tàu ?? tr? nên b?n r?n h?n, ??c bi?t là trên m?t s? tuy?n có ít các chuy?n tàu ch?y h?n.

M?t y tá ???c yêu c?u gi?u tên, nói r?ng các chuy?n tàu "??ng h?n r?t nhi?u" khi c? ?i trên tuy?n District Line, so v?i ??u tu?n.

N? y tá nói r?ng c? c?m th?y "quan ng?i h?n" khi s? d?ng tàu ?i?n ng?m vì ít chuy?n h?n ??ng ngh?a v?i vi?c "có nhi?u ng??i h?n trong m?t kh?ng gian h?n ch?".

"Kh?ng c?m th?y nh? là m?i ng??i ?ang ? nhà nhi?u h?n," c? nói.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

Maria, m?t ng??i ?i làm ?áp tàu ?i?n ng?m t? Oxford Circus, g?n tr? s? BBC, sau khi k?t thúc ca làm vi?c lao c?ng c?a mình, nói v?i BBC r?ng c? "lo l?ng" v? tình hình này nh?ng s? ch? ng?ng làm vi?c khi ???c c?ng ty ?ang tuy?n d?ng yêu c?u nh? th?.

"T?i có nhi?u hóa ??n chi tiêu ph?i thanh toán và n?u t?i kh?ng làm vi?c thì t?i kh?ng ???c tr? l??ng", c? nói.

'Làm theo l?i khuyên c?a chuyên gia'

Chín tr?m tàu ?i?n ng?m hi?n ?óng c?a nh?ng hành khách ???c khuyên nên ki?m tra th?ng tin trên trang web c?a S? giao th?ng London trong tr??ng h?p có nhi?u h?n n?a các tr?m b? ?óng c?a.

T? th? Sáu 20/3, các tuy?n Waterloo và City s? ?óng c?a hoàn toàn và t? th? Hai 23/3, c? quan giao th?ng London cho bi?t h? s? gi?m d?n các b? ph?n khác trong m?ng l??i c?a mình.

Các c?t gi?m thêm bao g?m tàu ?i?n n?i London Overground, các tuy?n tàu h?a TFL Rail và tàu nh? ch?y trên cao DLR cùng m?ng l??i xe ?i?n ? phía nam London.

Các ?ng ch? ngành v?n t?i nói r?ng các nh?n viên s?n sàng làm vi?c s? ???c tri?n khai l?i "?? ??m b?o kh? n?ng ph?c h?i c?a các d?ch v? tàu ?i?n ng?m và xe ?i?n n?i th?ng th??ng".

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

T? th? Hai, xe bus s? ch?y theo th?i gian bi?u nh? l?ch trình cu?i tu?n vào các ngày th? B?y, m?c dù các d?ch v? ban ?êm s? ti?p t?c "cung c?p cho ng??i làm c?ng ?n l??ng trong các l?nh v?c d?ch v? c?ng thi?t y?u m?t l?a ch?n ?i giao th?ng, ?i l?i ban ?êm ?áng tin c?y", S? giao th?ng London nói.

Phát bi?u t?i ch??ng trình C?u h?i dàn cho Th? tr??ng, ?ng Khan cho bi?t s? l??ng d?ch v? có th? s? "ti?p t?c gi?m, có kh? n?ng r?t ?áng k?, trong nh?ng ngày và tu?n t?i", nh?ng S? Giao th?ng London s? "??m b?o r?ng nh?ng nh?n viên trong các l?nh v?c thi?t y?u v?n có th? ?i l?i".

?ng ch? trích ng??i d?n London kh?ng tu?n th? h??ng d?n chính th?c v? ?i l?i quanh thành ph?.

"T?i kh?ng th? nói ?i?u này ?? r? ràng: m?i ng??i kh?ng nên ?i l?i b?ng b?t k? ph??ng ti?n nào tr? khi h? th?c s? b?t bu?c có vi?c.

"T?i mu?n th?y nhi?u ng??i London h?n n?a làm theo l?i khuyên c?a chuyên gia, có ngh?a r?ng ?i?u quan tr?ng là chúng ta th?y c? d?n London s? d?ng m?ng l??i giao th?ng c?ng c?ng c?a chúng ta ít h?n nhi?u và h?n n?a, so v?i hi?n t?i", ?ng nói.

M?c dù trung t?m th? ?? yên t?nh h?n so v?i ngày th? N?m th?ng th??ng, nh?ng v?n có m?t s? ho?t ??ng trên ???ng ph?.

Các ?i?m du l?ch nh? Qu?ng tr??ng Trafalgar yên t?nh ch? có lác ?ác ng??i l? loi ch?p ?nh “t? s??ng”, nh?ng nh?ng con ???ng xuyên qua thành ph? v?n t?p n?p và có nhi?u ng??i ? nh?ng n?i truy?n th?ng b?n r?n nh? khu Oxford Street.

M?c dù kh?ng có k? ho?ch ?ình ch? áp d?ng phí ch?ng t?c ngh?n giao th?ng, ng??i phát ng?n c?a S? giao th?ng London nói: "M?t s? nh?n viên y t? nhà n??c (NHS) ?? ?? ?i?u ki?n ?? ???c b?i hoàn phí này trong m?t s? tr??ng h?p nh?t ??nh.

"B?nh nh?n ???c ?ánh giá l?m sàng là quá ?m khi ?i l?i b?ng ph??ng ti?n giao th?ng c?ng c?ng ?? ?i?u ki?n ???c b?i hoàn phí ch?ng t?c ngh?n giao th?ng."

Theo ph?n tích c?a Tom Edwards, phóng viên giao th?ng c?a BBC London, thì t?t c? chúng ta ??u bi?t vi?c này ?ang ??n nh?ng nó v?n là m?t cú s?c và c?m giác nh? ??y ch? là kh?i ??u.

?? ??i phó v?i vi?c v?ng m?t c?a nh?n viên, TFL ?ang c?t gi?m các d?ch v? c?a mình.

Ban ??u, 40 tr?m v?ng v? h?n s? ?óng c?a và các d?ch v? tàu xe s? gi?m - nh?ng ?i?u quan tr?ng là nó "có th? còn gi?m h?n n?a".

TGL mu?n b?o toàn m?t d?ch v? giao th?ng cho nhóm "nh?n viên thi?t y?u", ??c bi?t là cán b?, c?ng nh?n viên b?nh vi?n.

Và ng?n ng? ?? thay ??i hoàn toàn - ch? t? vài ngày tr??c, n?i giao th?ng c?ng c?ng "an toàn", th? tr??ng hi?n nói r?ng m?i ng??i nên tránh s? d?ng ph??ng ti?n giao th?ng tr? khi "th?c s? c?n thi?t".

? ch? riêng t?, các h?ng h?a xa c?ng nói r?ng kh?ng th? tránh kh?i vi?c h? c?ng s? ph?i c?t gi?m các chuy?n tàu.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan