Virus corona: California ban hành l?nh yêu c?u 40 tri?u d?n ? nhà

California Street, usually filled with cable cars, is seen empty in San Francisco, California Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

California v?a ban hành s?c l?nh "? nhà" v?i ng??i d?n ?? c? g?ng ng?n ch?n s? bùng phát c?a virus corona trên toàn ti?u bang ??ng d?n nh?t Hoa K?.

Th?ng ??c Gavin 1593太阳集团城一切网址om nói v?i d?n California r?ng h? ch? nên r?i kh?i nhà khi c?n thi?t trong ??i d?ch này.

Tr??c ?ó, ?ng ??c tính h?n m?t n?a d?n s? trong bang 40 tri?u ng??i s? b? nhi?m Covid-19 ch? trong vòng hai tháng t?i.

Cho ??n nay, virus corona ch?ng m?i này ?? c??p ?i m?ng s?ng 205 ng??i ? M? và l?y nhi?m 14,000 ng??i.

Toàn th? gi?i có kho?ng 250,000 ng??i d??ng tính v?i virus và kho?ng 9,900 ng??i t? vong.

S?c l?nh này có ngh?a gì?

Th?ng ??c 1593太阳集团城一切网址om nói: "??y là th?i ?i?m chúng ta c?n ??a ra quy?t ??nh c?ng r?n. Chúng ta c?n ch?p nh?n th?c t?."

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Th?ng ??c California Gavin 1593太阳集团城一切网址om

L?nh c?a ?ng cho phép c? d?n r?i kh?i nhà ?? mua ?? t?p hóa ho?c thu?c, d?t chó ?i d?o ho?c t?p th? d?c, nh?ng h?n ch? giao ti?p c?ng c?ng.

L?nh này s? bu?c các doanh nghi?p kinh doanh kh?ng thi?t y?u ph?i ?óng c?a. Còn các doanh nghi?p khác bao g?m c?a hàng t?p hóa, hi?u thu?c, ng?n hàng và tr?m x?ng ???c ti?p t?c ho?t ??ng.

Kho?ng m?t n?a d?n s? c?a bang ph?i ch?u bi?n pháp nghiêm ng?t t??ng t?, bao g?m c? thành ph? San Francisco.

Th?ng ??c ??ng D?n ch? cho bi?t nhi?u n?i c?a ti?u bang này cho th?y t? l? l?y nhi?m t?ng g?p ??i ch? sau b?n ngày.

?ng ??a ra m?t d? ?oán th?m kh?c trong m?t b?c th? g?i T?ng th?ng Donald Trump vào th? T?, kêu g?i s? giúp ?? kh?n c?p c?a chính quy?n liên bang.

"Chúng t?i d? ?oán kho?ng 56百分比 d?n s? c?a bang - t?c 25,5 tri?u ng??i - s? b? nhi?m virus trong kho?ng th?i gian tám tu?n," Th?ng ??c 1593太阳集团城一切网址om vi?t.

Cho ??n nay, California ?? ghi nh?n ít h?n 1,000 tr??ng h?p nhi?m virus và 19 tr??ng h?p t? vong, theo Los Angeles Times.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

Nh?ng 'vùng nóng' khác ? M?

Cùng v?i New York và Washington, California là m?t trong nh?ng ti?u bang c?a Hoa K? b? ?nh h??ng n?ng n? nh?t b?i ??i d?ch virus corona.

Ch? riêng h?m th? N?m, s? ca nhi?m Covid-19 ? New York ?? t?ng h?n g?p ??i, lên 3,954 - cao h?n s? l??ng ng??i nhi?m virus corona ???c xác nh?n trên toàn V??ng qu?c Anh.

Th? tr??ng Bill de Blasio nói v?i CNN, thành ph? ??ng d?n nh?t n??c M? s? h?t ngu?n cung c?p y t? trong vòng ba tu?n n?u s? l?y lan ti?p t?c "bùng n?" v?i t?c ?? nh? v?y.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption ???ng ph? Washington v?ng tanh

?ng kêu g?i chính ph? liên bang h? tr? New York 15,000 máy th?, ba tri?u kh?u trang chuyên d?ng, 50 tri?u kh?u trang gi?i ph?u và 45 tri?u ?? b?o h?, g?ng tay và qu?n y?m.

Th? tr??ng cho bi?t virus này ?? c??p ?i sinh m?ng c?a 26 ng??i d?n trong thành ph?.

B? Ngo?i giao Hoa K? h?m th? N?m kêu g?i c?ng d?n h?y b? các chuy?n du l?ch n??c ngoài.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

C?nh báo du l?ch nói lên ?i?u gì?

Trong n? l?c ng?n ch?n ??i d?ch, B? Ngo?i giao Hoa K? ??a ra c?nh báo du l?ch ? c?p ?? 4 - m?c ?? cao nh?t, th??ng ch? áp d?ng ??i v?i các qu?c gia có chi?n tranh - yêu c?u "kh?ng ???c du l?ch".

Ch? b?n ngày tr??c, chính ph? ?? g?i c?nh báo ? c?p ?? 3, khuy?n ngh? c?ng d?n nên xem xét vi?c du l?ch.

C?nh báo m?i nh?t nói r?ng: "N?u b?n du l?ch qu?c t?, k? ho?ch có th? b? gián ?o?n nghiêm tr?ng. B?n có th? b? bu?c ph?i ? ngoài n??c M? trong th?i gian kh?ng xác ??nh".

T?ng th?ng M? Donald Trump cho bi?t h?m th? N?m, chính ph? c?a ?ng ?? làm vi?c v?i qu?n ??i ?? ??a hàng tr?m ng??i M? b? m?c k?t ? n??c ngoài, trong b?i c?nh toàn c?u ng?ng các ho?t ??ng du l?ch qu?c t?.

L?nh c?m du l?ch c?a M? t??ng t? các bi?n pháp ???c ban hành b?i các qu?c gia khác, bao g?m Canada m?t tu?n tr??c.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan