Virus corona: Hai th??ng ngh? s? M? b? nghi làm giàu nh? Covid-19

Richard Burr và Kelly Loeffler Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Richard Burr và Kelly Loeffler

Hai th??ng ngh? s? ??ng C?ng hòa M? ??i m?t kêu g?i t? ch?c vì cáo bu?c h? dùng th?ng tin bên trong ?? bán c? phi?u tr??c khi r?t giá vì lo ng?i virus corona.

Virus corona: 40 tr?m tàu ???i?n ng?m London ?óng c?a

Virus corona: Anh Qu?c c?u tr? doanh nghiê?p và ng??i lao ???ng ra sao?

Richard Burr b? cáo bu?c bán 1,7 tri?u ??la c? phi?u h?i tháng Hai.

Kelly Loeffler b? t? cáo bán ?i kho?ng 3 tri?u ??la, vào cùng ngày khi có cu?c h?p Th??ng vi?n v? virus.

C? hai th??ng ngh? s? bác b? m?i sai trái.

?ng Burr ?ang là ch? t?ch ?y ban Tình báo Th??ng vi?n.

Các cáo bu?c ch?ng ?ng Burr ??a ra trong m?t ?i?u tra c?a ProPublica.

Là ch? t?ch ?y ban tình báo, ?ng Burr ???c nghe báo cáo hàng ngày v? ?e d?a cho an ninh M?.

H?m 7/2, sau khi có v? nhi?m virus ??u tiên, ?ng Burr vi?t trên Fox 1593太阳集团城一切网址 r?ng chính ph? M? "s?n sang h?n bao gi? h?t" ?? ??i phó.

Nh?ng m?t tu?n sau, ?ng Burr và v? bán ít nh?t 628.000 ??la, và có th? lên t?i 1,72 tri?u, c? phi?u.

Còn ?i?u tra riêng c?a The Daily Beasts t? cáo bà Kelly Loeffler và ch?ng bán hàng tri?u ??la c? phi?u.

Vi?c bán ?i x?y ra t? ngày khi ?y ban s?c kh?e th??ng vi?n, mà bà Kelly Loeffler là thành viên, t? ch?c cu?c h?p kín v? virus.

Trong nhi?u tu?n sau v? bán c? phi?u, bà vi?t trên Twitter, gi?m nh? tác ??ng c?a virus v?i n?n kinh t?.

Bà Kelly Loeffler nói ?i?u tra c?a The Daily Beasts là "ng? ng?n".

Cáo bu?c v? hai th??ng ngh? s? làm t?ng nghi ng? r?ng gi?i c?m quy?n M? c? tình trì ho?n hành ??ng m?c dù ?? bi?t v? ?e d?a.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan