Virus corona: Anh khuy?n cáo d?n chúng duy trì 'kho?ng cách x? h??i'

Two women observe social distancing measures in York

Vi?c duy trì kho?ng cách x? h?i (social distancing) s? c?n th?c hi?n trong "ít nh?t là n?a n?m" ?? ch?n tình tr?ng g?y quá t?i cho các b? ph?n ch?m sóc ng??i b?nh n?ng, theo các c? v?n c?a chính ph? Anh.

Nhóm C? v?n Khoa h?c V? Các Tr??ng h?p Kh?n c?p (Sage) khuy?n ngh? vi?c áp d?ng ?an xen các bi?n pháp ch?t ch? và n?i l?ng h?n trong th?i gian kéo dài g?n nh? c? n?m.

Các bi?n pháp nghiêm ng?t g?m có ?óng c?a tr??ng h?c và duy trì kho?ng cách x? h?i ??i v?i t?t c? m?i ng??i.

Các bi?n pháp n?i l?ng h?n g?m có cách ly các tr??ng h?p ??n l? và các gia ?ình.

Quy?t ??nh trên ???c ??a ra sau khi Th? t??ng Boris Johnson h?m th? N?m nói r?ng n??c Anh có th? "??y lui" b?nh d?ch Covid-19 trong vòng 12 tu?n.

H?n 65 ngàn bác s?, y tá ?? ngh? h?u t?i Anh và X? Wales ???c yêu c?u tr? l?i làm vi?c ?? giúp h? th?ng y t? c?ng ??i phó d?ch Covid-19.

Ch?p l?i hình ?nh,

Các ph? huynh ??a con ?i h?c vao ngày cu?i cùng, th? Sáu 20/3, tr??c khi các tr??ng ?óng c?a

Các tr??ng h?c ? Anh, Scotland và X? Wales ?óng c?a t? th? Sáu 20/3 cho t?i khi có th?ng báo m?i, tuy nhiên v?n m? cho các tr? d? b? t?n th??ng và con cái c?a nh?ng ng??i ???c xác ??nh là l?c l??ng lao ??ng thi?t y?u cho x? h?i.

Các ti?m cà phê, quán r??u, nhà hàng t?i Anh ???c yêu c?u ?óng c?a.

Các h?p ?êm, nhà hát, r?p chi?u phim, c? s? t?p th? d?c th? hình, các trung t?m th? thao c?ng ph?i ?óng c?a "càng s?m càng t?t", chính ph? Anh nói.

??y là nh?ng b??c ?i n?m trong các bi?n pháp duy trì kho?ng cách x? h?i t?i Anh. M?i ng??i ???c yêu c?u tránh ti?p xúc g?n v?i ng??i khác, n?u kh?ng c?n thi?t.

Các yêu c?u ???c ??a ra sau khi nh?ng ng??i có các tri?u ch?ng gi?ng nh? b? cúm - ho khan và s?t cao - ???c yêu c?u t? cách ly t?i gia ?? tránh làm l?y nhi?m sang ng??i khác.

T?i sao c?n duy trì kho?ng cách x? h?i?

Duy trì kho?ng cách ti?p xúc là ?i?u quan tr?ng, b?i virus corona l?y lan khi ng??i b? nhi?m virus ho, làm b?n ra các gi?t n??c b?t nh? xíu trong ?ó ch?a ??y virus. Nh?ng h?t này có th? b? ng??i khác hít vào, ho?c g?y l?y nhi?m khi ta ch?m tay vào b? m?t mà các h?t r?i xu?ng, sau ?ó d?i tay vào m?t, m?i ho?c mi?ng.

Càng ? g?n nhau trong kho?ng th?i gian ng?n ch?ng nào thì chúng ta càng ít nguy c? b? nhi?m virus ch?ng ?ó.

M?i ng??i nay ???c yêu c?u tu?n th? các bi?n pháp t? duy trì kho?ng cách, ??c bi?t là v?i nh?ng ng??i trên 70 tu?i, ph? n? có thai và nh?ng ng??i thu?c nhóm th??ng ???c tiêm vaccine phòng cúm.

T? gi? kho?ng cách nh? th? nào

 • Làm vi?c t? nhà, n?u có th?
 • Tránh ?i l?i n?u kh?ng c?n thi?t
 • Tránh nh?ng n?i ??ng ng??i nh? các c?u l?c b?, nhà hát, và các ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n
 • Tránh t? t?p v?i b?n bè, gia ?ình, n?u có th?
 • Các quán cà phê, quán r??u và nhà hàng ?? ???c l?nh ?óng c?a - m?t bi?n pháp mà chính ph? nói s? th?c thi "nghiêm ng?t"

T?i ???c phép làm gì khi duy trì kho?ng cách x? h??i?

 • B?n có th? ?i d?o ho?c ch?y ngoài tr?i n?u nh? b?n gi? kho?ng cách 2m ??i v?i ng??i khác
 • B?n có th? ?i th?m gia ?ình, b?n bè n?u c?n thi?t
 • B?n có th? d?t chó ?i d?o
 • B?n có th? ch?m sóc th?n nh?n và hàng xóm là ng??i cao niên n?u nh? b?n kh?ng có tri?u ch?ng nhi?m b?nh
 • B?n có th? ?i c?a hàng mua th?c ph?m, rau qu?

T? cách ly là gì?

T? cách ly là vi?c ? trong nhà, kh?ng ?i ra ngoài tr? khi ra t?p th? d?c.

Kh?ng ?i làm, ?i h?c ho?c t?i các khu c?ng c?ng trong th?i gian này.

N?u có th?, b?n th?m chí ??ng ?i ra ngoài mua th?c ph?m hay các món ?? thi?t y?u. N?u b?n kh?ng th? ??t mua giao hàng t?i nhà thì vi?c c?n làm là b?n có th? h?n ch? ti?p xúc v?i ng??i khác ? m?c cao nh?t khi b?n ra kh?i nhà.

Ch?p l?i hình ?nh,

Các quán bia, nhà hàng ? Anh ???c yêu c?u ?óng c?a ?? tránh l?y lan bê?nh d?ch

Ai c?n ph?i t? cách ly?

 • T?t c? nh?ng ng??i có các tri?u ch?ng nhi?m virus corona - s?t t? 37 ?? 8 tr? lên, ho kéo dài ho?c khó th? - và nh?ng ai s?ng cùng nhà v?i ng??i có tri?u ch?ng
 • N?u s?ng m?t mình, b?n c?n ? nhà ít nh?t b?y ngày k? t? khi có tri?u ch?ng
 • N?u b?n ho?c ng??i ? cùng nhà có tri?u ch?ng, t?t c? m?i ng??i trong nhà c?n cách ly 14 ngày k? t? ngày b?t ??u có tri?u ch?ng
 • B?t k? ai trong nhà n?u b?t ??u có tri?u ch?ng m?i trong th?i gian cách ly 14 ngày ?ó s? c?n ? nhà thêm b?y ngày, b?t k? h? ?? cách ly t? tr??c ???c bao l?u
 • Ng??i có các tri?u ch?ng c?n ph?i ? trong phòng thoáng khí, có c?a s? m? ra ???c, và tránh ti?p xúc v?i nh?ng ng??i khác trong nhà.
 • Ng??i d?n ???c khuyên kh?ng g?i ?i?n cho ???ng d?y y t? NHS 111 ?? báo cáo các tri?u ch?ng tr? phi h? c?m th?y lo l?ng.

Nh?ng ai khác c?n t? cách ly?

Nh?ng ng??i có tình tr?ng s?c kho? nghiêm tr?ng c?n tránh ?? nhi?m virus trong th?i gian kho?ng 12 tu?n, b?ng cách áp d?ng các bi?n pháp cách ly và c?nh giác ??c bi?t mà gi?i ch?c s? s?m th?ng báo.

Nhóm này g?m:

 • Các b?nh nh?n ung th? ?i?u tr? hoá tr? ho?c x? tr?
 • Các b?nh nh?n c?y ghép b? ph?n c? th?
 • Nh?ng ng??i có các b?nh n?ng ho?c ph?i l?c máu
 • Nh?ng ng??i b? x? nang ho?c hen suy?n n?ng

S? th? nào n?u b?n s?ng cùng ng??i d? b? t?n th??ng trong th?i gian t? cách ly?

B?n c?n gi? kho?ng cách ít nh?t là 2m gi?a mình v?i ng??i ?ó (ph? n? có thai, ng??i cao niên ho?c ng??i có b?nh n?n) trong su?t th?i gian cách ly, theo gi?i ch?c y t? Anh.

Nên h?n ch? th?i gian ? cùng nhau trong các kh?ng gian chung nh? b?p, và h?y gi? cho các phòng th?ng thoáng. N?u có th? thì nh?ng ng??i d? b? t?n th??ng nên mang ?? ?n v? phòng riêng và ?n trong ?ó.

Ng??i d? b? t?n th??ng c?ng c?n dùng riêng kh?n lau, kh?n t?m. N?u có th? thì nên dùng nhà t?m riêng. N?u kh?ng thì phòng t?m c?n ???c làm v? sinh s?ch s? m?i khi có ai ?ó dùng (ch?ng h?n nh? b?n c?n lau s?ch các b? m?t mà b?n ti?p xúc vào trong quá trình dùng nhà t?m).

Nh?ng ng??i s?ng cùng ??i t??ng c?n cách ly ph?i nh? r?a tay th??ng xuyên, dùng xà phòng và n??c ?? r?a trong ít nh?t la 20 gi?y - ??c bi?t là sau khi có ti?p xúc g?n nhau.

Rác th?i cá nh?n (nh? kh?n gi?y) c?n ph?i cho vào túi rác hai l?p và ?? riêng trong 72 gi? r?i m?i b? vào thùng rác chung.