Virus corona: Lombardy, ? c?m m?i sinh ho?t th? thao ngoài tr?i, k? c? c?a cá nh?n

Soldiers patrol the streets in Lombardy Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Reuters
Image caption Các bi?n pháp m?i c?m ch? m? tu?n, làm vi?c t?i các c?ng trình và m?i ho?t ??ng th? thao ch?t ngoài tr?i

Khu v?c Lombardy c?a ? v?a c?ng b? các bi?n pháp phong t?a ch?t ch? h?n trong n? l?c kh?c ph?c s? l?y lan c?a virus corona.

Theo quy ??nh m?i ???c c?ng b? vào cu?i ngày th? B?y, th? thao và ho?t ??ng th? ch?t bên ngoài, th?m chí c?a cá nh?n, ??u b? c?m. S? d?ng máy bán hàng t? ??ng c?ng b? c?m.

Lombardy là khu v?c b? ?nh h??ng n?ng n? nh?t trong trong n??c ? v?i 3.095 t? vong.

T?ng th?ng Attilio Fontana c?a khu v?c này c?ng b? các bi?n pháp m?i trong m?t tuyên b?.

Các doanh nghi?p ?? ???c yêu c?u ?óng t?t c? các ho?t ??ng kh?ng bao g?m chu?i cung ?ng "thi?t y?u". M?i vi?c làm t?i các c?ng trình x?y d?ng ph?i ng?ng l?i, tr? t?i b?nh vi?n, ???ng b? và ???ng s?t.

T?t c? các ch? tr?i m? hàng tu?n ?? b? ?ình ch?.

Lombardy ?? b? phong t?a t? ngày 8 tháng 3 và chính ph? ? t?ng hy v?ng s? th?y k?t qu? ? ?ó tr??c tiên.

H?m th? B?y, Th? t??ng ? Giuseppe Conte ra l?nh ?óng c?a t?t c? các doanh nghi?p "kh?ng thi?t y?u" trong n??c. Tuy nhiên, ?ng kh?ng ch? ??nh doanh nghi?p nào s? ???c coi là thi?t y?u.

Các siêu th?, nhà thu?c, b?u ?i?n và ng?n hàng s? v?n m? c?a và giao th?ng c?ng c?ng s? ti?p t?c làm vi?c.

Trong m?t di?n v?n toàn qu?c phát ?i trên truy?n hình, ?ng nói: "Chúng ta s? làm ch?m l?i ??ng c? s?n xu?t c?a ??t n??c, nh?ng s? kh?ng b?t nó ng?ng l?i."

?ng Giuseppe Conte m? t? tình hu?ng này là "kh?ng ho?ng khó kh?n nh?t trong th?i k? h?u chi?n".

B?t k? các bi?n pháp ???c ??a ra cho ??n nay, s? ca m?c và t? vong m?i t?i ? v?n ti?p t?c gia t?ng.

?? có 220.000 tr??ng h?p nhi?m virut trên toàn th? gi?i v?i h?n 9.000 ca t? vong.

Nh?ng n?i khác thì sao?

B? Y t? T?y Ban Nha báo cáo m?c t? vong m?i vì Covid-19 t?ng 32百分比 v?i 1.326 ca t? vong ???c xác nh?n, m?c cao th? hai ? ch?u ?u sau ?.

Trong m?t cu?c h?p báo vào t?i th? B?y, Th? t??ng Pedro Sánchez c?a T?y Ban Nha c?nh báo "?i?u t?i t? nh?t v?n ch?a ??n" và "nh?ng ngày r?t khó kh?n ?ang ? phía tr??c".Chính ph? ?? ban hành l?nh phong t?a cho kho?ng 46 tri?u ng??i, gi? ch? ???c phép r?i kh?i nhà vì c?ng vi?c thi?t y?u, mua s?m th?c ph?m, l? do y t? ho?c d?t chó ?i d?o.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh AFP
Image caption H?m th? B?y, tháp Eiffel th?p sáng 10 phút ?? vinh danh nh?n viên y t?

M?t s? nhà l?nh ??o th? gi?i và các nh?n v?t chính tr? ?? b?o c?ng d?n ph?i tu?n th? m?i quy ??nh.

Th? t??ng Anh Boris Johnson c?nh báo là D?ch v? Y t? Qu?c gia c?a V??ng qu?c Anh có th? b? "choáng ng?p" n?u m?i ng??i kh?ng làm sao ?? làm ch?m s? l?y lan "t?ng t?c" c?a virus corona. ?ng kêu g?i m?i ng??i tham gia vào "n? l?c t?i ?a và t?p th?" và làm theo l?i khuyên ''h?n ch? giao ti?p x? h?i.''

B? tr??ng Kinh t? N?ng th?n và Du l?ch c?a Scotland, ?ng Fergus Ewing kêu g?i m?i ng??i kh?ng ?i du l?ch ??n vùng Cao nguyên Scotland sau khi có báo cáo v? nh?ng ng??i ? c?m tr?i b?ng xe vans ?ang tìm cách khu?y kh?a vì l?y lan b?nh d?ch ? nh?ng n?i khác trên kh?p V??ng qu?c Anh.

B? tr??ng Y t? Pháp Olivier Véran t?n c?ng nh?ng ng??i ??a ra các ch? th? v? h?n ch? giao ti?p x? h?i, nói nh?ng ng??i này là "nguy hi?m" và "v? trách nhi?m". H?n 12.500 ng??i ?? b? nhi?m virus corona ? Pháp v?i s? ng??i ch?t ???c ghi nh?n là 562 tính ??n h?m th? B?y.

?

Th?ng ??c New York Andrew Cuomo ch? trích nh?ng ng??i tr? tu?i mà ?ng cáo bu?c ?? ph?t l? các l?nh kh?ng ???c t?p h?p thành nhóm. Cuomo nói r?ng ?ng d? ??nh ??n th?m m?t c?ng viên "?? xem t?n m?t tình hình ra sao".

"T?i kh?ng c?n bi?t l? do t?i sao [h? ph?i t? h?p]. ??y là m?t v?n ?? s?c kh?e c?ng ??ng và b?n kh?ng th? g?y nguy hi?m cho s?c kh?e c?a ng??i khác", ?ng nói. "B?n c?ng kh?ng nên g?y nguy hi?m cho chính mình."

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan