Virus corona: Nga nh?t ??nh tr?ng c?u d?n ?, Putin ra v? bình t?nh tr??c b?nh d?ch

  • Sarah Rainsford
  • BBC 1593太阳集团城一切网址, Moscow
Ch?p l?i hình ?nh,

Vladimir Putin d? ??nh s? thách th?c s? l?y lan c?a virus corona

T?ng th?ng Nga Vladimir Putin có k? ho?ch l?n cho mùa xu?n này, t?t c? nh?m vào vi?c nh?n m?nh s? ?n ??nh và ph? tr??ng thanh th?.

Nh?ng ch??ng trình ngh? s? ?ó ?? b? s? l?y lan c?a virus corona và s? s?t gi?m nghiêm tr?ng c? v? giá d?u và ??ng rúp c??p m?t s? chú ?.

Tháng T? ?? ???c dành cho m?t cu?c tr?ng c?u d?n ? ?? phê chu?n nh?ng thay ??i trong hi?n pháp, cho phép Vladimir Putin ti?p t?c n?m quy?n trong tu?i bát tu?n c?a mình.

Và tháng N?m ???c d? trù là s? có m?t cu?c di?u hành qu?n s? kh?ng l?, ?ánh d?u k? ni?m 75 n?m Ngày Chi?n th?ng.

Nh?ng t?m tr?ng m?i ? Nga b?y gi? là có th? ??y là m?t trong nh?ng ?i?u kh?ng l?y gì làm ch?c ch?n.

Ch?p l?i hình ?nh,

M?t cu?c di?u hành m?ng chi?n th?ng 75 n?m sau Th? chi?n Th? hai v?n ???c lên k? ho?ch b?t ch?p nh?ng lo ng?i v? s? l?y lan c?a virus corona

Cho ??n gi?, c? cu?c tr?ng c?u d?n ? l?n bu?i di?u hành v?n chính th?c di?n ra và ?ng Putin ?ang truy?n t?i m?t hình ?nh bình t?nh trong th?i k? h?n lo?n.

?ng Putin tuyên b? r?ng s? bùng phát c?a virus corona n?m "d??i s? ki?m soát" ? Nga nh? các bi?n pháp "k?p th?i" c?a n??c này, trong khi các ph??ng ti?n truy?n th?ng nhà n??c lên án ch?u ?u vì cách "qu?n l?" ??i d?ch và nh?n m?nh "s? th?t b?i c?a tình ?oàn k?t EU".

Vì v?y, khi các nhà l?nh ??o ch?u ?u t?p trung vào vi?c ki?m d?ch và c?n kh?ng ho?ng, T?ng th?ng Putin ?? ??n Crimea ?? k? ni?m sáu n?m k? t? khi Nga sáp nh?p l?nh th? này vào Nga t? Ukraine.

It's a deliberate show of business as usual: the president out and about, meeting crowds and shaking hands, not "social-distancing".

?ó là m?t màn trình di?n nh? th??ng l?: t?ng th?ng ?i ?ó ??y, g?p g? ?ám ??ng và b?t tay h?n hòi, ch? kh?ng ph?i "h?n ch? giao ti?p x? h?i".

Nh?ng ?ó ch? là màn trình di?n.

T?t c? nh?ng ng??i ti?p xúc g?n g?i v?i T?ng th?ng Putin ??u ph?i ???c xét nghi?m tr??c xem có b? nhi?m virus corona kh?ng.

Nh?ng ng??i ???c sàng l?c qua xét nghi?m bao g?m t?t c? nh?ng ng??i ?àn ?ng ???c g?n huy ch??ng vào ng?c c?a ? Crimea trong tu?n này, c?ng nh? nh?n viên Kremlin và các nhà báo ???c c?ng nh?n. Vài tu?n tr??c, h? ch? b? ki?m tra nhi?t ??.

Ch?p l?i hình ?nh,

?ng Putin ch?a ???c xét nghi?m, nh?ng nh?ng ng??i khác trong b?c ?nh này, ???c ch?p t?i Sevastopol, ? Crimea, ??u ?? ph?i xét nghi?m.

"Chúng t?i coi ??y là m?t b??c h?p l? ?? t?ng th?ng có th? ti?p t?c c?ng vi?c m?t cách t? tin", phát ng?n viên c?a ?ng, Dmitry Peskov nói v?i BBC.

B?n th?n Vladimir Putin ch?a ???c xét nghi?m.

"?ng kh?ng có tri?u ch?ng gì, c?m th?y kh?e tuy?t v?i và ti?p t?c c?ng vi?c c?a mình theo l?ch trình," ?ng Peskov gi?i thích.

Nh?ng t? l? l?y nhi?m ? Nga ?? b?t ??u leo thang ngay c? theo s? li?u chính th?c, con s? mà m?t ng??i nghi r?ng ?ang ???c ''mát xa''.

Vì v?y, m?c cho m? v? Covid-19 c?a T?ng th?ng Putin nh? m?t th? gì ?ó ???c nh?p kh?u, m?t "m?i ?e d?a n??c ngoài", các bi?n pháp b?o v? ?ang gia t?ng.

Chúng bao g?m t?t c? m?i th? t? ?óng c?a biên gi?i và tr??ng h?c ??n l?nh c?m t? t?p ??ng ng??i.

Nh?ng kh?ng có l?nh nào b?t d?n ? nhà và h?m Th? Sáu, Kremlin nh?n m?nh r?ng vi?c phong t?a v?i Moscow là "hoàn toàn kh?ng ???c th?o lu?n".

Nhi?u ng??i nghi ng? s? th?n tr?ng này có liên quan tr?c ti?p ??n cu?c tr?ng c?u d?n ? v? hi?n pháp Nga và mong mu?n ??m b?o con ???ng tái ??c c? c?a ?ng Putin càng s?m càng t?t.

Quá trình ?ó ?? di?n ra quá nhanh m?t cách bí ?n ngay t? khi b?t ??u, nó ???c m?nh danh là m?t "ho?t ??ng ??c bi?t".

L?nh ??o ??i l?p Alexei Navalny ?? c?nh báo r?ng vi?c t? ch?c tr?ng c?u d?n ?, ??a ng??i ?? h?u trí ra kh?i nhà gi?a c?n ??i d?ch s? là "t?i ác" và các quan ch?c ?? nh?n m?nh r?ng s? ki?n này có th? b? ho?n vì an toàn d?n chúng ho?c chuy?n lên m?ng.

Nh?ng h?m th? Sáu, ?y ban b?u c? c?a Nga ti?t l? k? ho?ch ??n gi?n là cho b? phi?u trong su?t m?t tu?n ?? h?n ch? ?ám ??ng.

Nhà ph?n tích chính tr? Konstantin Kalachev nói v?i t? Nezavisimaya Gazeta, r?ng ''nhi?u ng??i mu?n có cu?c tr?ng c?u d?n ?, ch? kh?ng mu?n ho?n nó,'' cho bi?t các quan ch?c v?n hy v?ng "m?i th? s? qua ?i" và Nga s? tránh ???c ?i?u t?i t? nh?t.

??i v?i m?t s? ng??i, cách ti?p c?n d?ch b?nh này khi?n h? yên t?m. Có m?t c?u nói ph? bi?n ? ??y r?ng bi?t càng ít bi?t thì b?n càng ng? ngon.

"Chúng t?i kh?ng mu?n nghe nhi?u h?n, th?t ?áng s?", Ksenia, m?t ng??i bán kem ? vùng ngo?i ? Moscow gi?i thích.

"Chúng t?i bi?t r?ng chúng t?i ph?i r?a tay và kh?ng ?i ra ngoài quá nhi?u, nh?ng m?i ng??i ?? mua t?t c? m?i th? trong các c?a hàng và ?i?u ?ó th?t ?áng s?", bà nói.

Nh?ng ch? m?t vài d?m t? qu?y bán hàng c?a bà, bi?u t??ng c?a cu?c kh?ng ho?ng ?ang ti?n vào Nga - và ph?n l?n th? gi?i - ?ang gia t?ng m?i ngày. M?t b?nh vi?n t?m th?i hoàn toàn m?i ?ang ???c x?y d?ng v?i t?c ?? nhanh nh?t ?? ch?m sóc t?i 500 b?nh nh?n b? nhi?m virus corona.

? nh?ng n?i khác, B? Qu?c phòng báo cáo r?ng h? ?? ti?n hành các cu?c t?p tr?n kh?n c?p ?? ki?m soát virus và t?t c? các khu v?c c?a Nga ?? ???c ??t trong tình tr?ng báo ??ng cao.

Tuy nhiên, cu?c b? phi?u ?? kéo dài quy?n l?c c?a Vladimir Putin v?n d? trù s? x?y ra trong ngày 22/4.