Virus corona: S? ph?n Th? V?n H?i 2020 m?ng manh khi Canada tuyên b? kh?ng tham d?

Nhi?u ng??i kêu g?i ho?n Th? V?n H?i 2020 Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Nhi?u ng??i kêu g?i ho?n Th? V?n H?i 2020

Th?ng báo c?a Canada ???c ??a ra ngay sau khi Th? t??ng Nh?t B?n, Shinzo Abe, l?n ??u tiên th?a nh?n các m?n thi ??u có th? b? ho?n l?i vì COVID-19.

Trong khi ?ó, ?y ban Olympic ?c nói "r? ràng" là các cu?c thi kh?ng th? ti?p t?c di?n ra, và b?o các v?n ??ng viên c?a n??c này nên chu?n b? cho Olympic Tokyo vào mùa hè n?m 2021.

??i h?i th? thao v?i các m?n thi d? ki?n b?t ??u vào ngày 24 tháng 7.

Canada nói gì?

?y ban Olympic và Paralympic cho bi?t h? ?? ??a ra "quy?t ??nh khó kh?n" v? vi?c rút kh?i Th? V?n H?i 2020, sau khi tham kh?o ? k? l??ng ki?n ??các v?n ??ng viên, các nhóm th? thao và chính ph? Canada.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Canada thành qu?c gia l?n ??u tiên tuyên b? rút kh?i Th? V?n H?i 2020

?y ban sau ?ó "kh?n tr??ng kêu g?i" ?y ban Olympic qu?c t?, ?y ban Paralympic qu?c t? và T? ch?c Y t? th? gi?i, ho?n các m?n thi ??u trong vòng m?t n?m.

M?c dù chúng t?i hi?u s? ph?c t?p liên quan quy?t ??nh trì ho?n, nh?ng kh?ng có gì quan tr?ng h?n s?c kh?e và s? an toàn c?a các v?n ??ng viên c?a chúng ta và c?ng ??ng th? gi?i", tuyên b? này nói.

Shinzo Abe nói gì?

Trong nhi?u tu?n, ch?c trách Nh?t B?n cho bi?t Th? V?n H?i 2020 s? ?i di?n ra theo k? ho?ch.

Nh?ng h?m th? Hai, phát bi?u tr??c qu?c h?i, l?n ??u tiên Th? t??ng Nh?t B?n ?ng Abe th?a nh?n r?ng Th? V?n H?i Tokyo 2020 có kh? n?ng ph?i b? trì ho?n.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption T?ng th?ng Nh?t B?n th?a nh?n có kh? n?ng ho?n l?i Th? V?n H?i 2020 do Covid-19

"N?u khó có th? t? ch?c (các trò ch?i) m?t cách tr?n v?n, quy?t ??nh ho?n s? là kh?ng th? tránh kh?i vì s? an toàn c?a các v?n ??ng viên là t?i quan tr?ng", ?ng nói.

Nh?ng ?ng kh?ng ??nh Th? V?n H?i s? kh?ng b? h?y b? hoàn toàn.

Th? V?n H?i ch?a bao gi? b? ho?n ho?c h?y trong th?i bình. Th? v?n h?i n?m 1940 - ?? b? ho?n vì Th? chi?n th? hai – v?n ?? ???c t? ch?c t?i Tokyo.

V? trí c?a ?y ban Olympic qu?c t? là gì?

Vào Ch? nh?t, ?y ban Olympic qu?c t? (IOC) cho bi?t h? ?? t? ??a ra th?i h?n trong vòng b?n tu?n ?? quy?t ??nh v? Th? V?n H?i 2020.

H? nói ho?n l?i là m?t "k?ch b?n", nh?ng nh?n m?nh r?ng h?y b? "s? kh?ng gi?i quy?t b?t k? v?n ?? nào ho?c giúp ?? b?t c? ai".

Trong m?t b?c th? g?i các v?n ??ng viên, ch? t?ch IOC Thomas Bach nói: "Cu?c s?ng c?a con ng??i ???c ?u tiên h?n t?t c? m?i th?, bao g?m c? vi?c t? ch?c các trò ch?i...

"T?t c? chúng ta cùng nhau tr?i qua n?i cu?i ???ng h?m t?i t?m này, kh?ng bi?t nó dài bao nhiêu nh?ng ng?n l?a Olympic s? là m?t ánh sáng ? cu?i ???ng h?m này."

Các qu?c gia và v?n ??ng viên khác nói gì?

H?m th? Hai, ?c ?? nói v?i các v?n ??ng viên c?a mình h?y chu?n b? cho m?t Th? V?n H?i và Paralympics vào mùa hè n?m 2021.

"R? ràng các m?n thi ??u kh?ng này th? ???c t? ch?c vào tháng B?y," Ian Chesterman, Phó Ch? t?ch ?y ban Olympic ?c nói.

Vào Ch? nh?t, Ch? t?ch Liên ?oàn ?i?n kinh th? gi?i (IAAF) Sebastian Coe, ?? vi?t th? cho ?ng Bach ?? nói r?ng vi?c t? ch?c các trò ch?i vào tháng 7 là "kh?ng kh? thi và là kh?ng mong mu?n".

C? quan Qu?n l? th? thao M? (USATF) c?ng nh? Global nhóm Athlete kêu g?i ho?n Th? V?n H?i Tokyo 2020.

"Khi ??i d?ch ngày càng tr? nên t?i t? h?n và ngày càng có nhi?u h?n ch? x? h?i ???c áp d?ng, t?i ngh? vi?c ho?n l?i c?n ph?i ???c th?c hi?n ngay b?y gi?", tay ?ua xe ??p ng??i Anh Callum Skinner, ??i di?n Global Athlete nói.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan