Virus corona: Nga ph?i ho?n tr?ng c?u d?n ? v? hi?n pháp vì d?ch

putin Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Reuters

T?ng th?ng Nga Vladimir Putin v?a ph?i ra lê?nh ho?n ngày b? phi?u th?ng qua hi?n pháp s?a ??i, l? ra ???c th?c hiê?n vào 22/04 n?m nay.

V?n b?n này có các ?i?u ch?nh s?a so v?i Hi?n pháp Liên bang Nga 1993 ?? ?ng Putin có th? c?m quy?n ??n n?m 2036.

Covid-19: Thái t? Charles c?a Anh Qu?c nhi?m virus

Nên g?i là 'virus V? Hán', 'virus corona' hay tên khác?

Cách ly ? TP H公分: “Chúng t?i m?i là ng??i c?n ???c c?m th?ng”

Virus corona: ‘??u ph?i t?i Trung Qu?c’

Nh?ng nay, d?ch virus corona khi?n các quan ch?c cao c?p Nga g?y s?c ép lên ?ng Putin, bu??c ?ng ph?i trì ho?n cu??c tr?ng c?u d?n ? “t?i m??t h?n sau” mà kh?ng nói r? ngày nào.

?ng ?? b?t ng? xu?t hiê?n trên truy?n hình qu?c gia ?? tuyên b? viê?c ho?n cu??c b? phi?u.

Tr??c ?ó, ?ng Putin (67 tu?i) có v? t? tin là d?ch virus corona kh?ng ?nh h??ng ??n l?ch trình chính tr? c?a ?ng, và nói cu??c tr?ng c?u d?n ? v? hi?n pháp v?n ph?i di?n ra ?úng th?i h?n.

Các báo Nga c?ng ??ng hình ?ng Putin ??n th?m bê?nh viê?n ? ngo?i ? Moscow, g?i là Kommunarka, n?i ch?a bê?nh nh?n Covid-19, và có ?eo ?? b?o h??, nh?ng sau ?ó l?i ch? m??c complê và b?t tay v?i tr??ng khoa c? s? y t? này.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh TASS
Image caption Báo Nga ??ng hình ?nh ?ng Putin t?i th?m m??t bê?nh viê?n ? ngo?i ? Moscow, n?i ?ang có các bê?nh nh?n Covid-19 ?i?u tr?

Sobyanin lên ti?ng c?nh báo

H?m qua, 24/03, Th? tr??ng Moscow Sergei Sobyanin c?ng khai yêu c?u T?ng th?ng Putin ph?i ?ánh giá l?i tình hình d?ch Covid-19.

?ng Sobyanin, ng??i ???c ?iê?n Kremlin trao ch?c 't?ng ch? huy' chi?n d?ch ch?ng virus corona, nói r?ng “con s? l?y nhi?m th??t ? Moscow cao h?n s? chính th?c”.

Con s? chính th?c l?y nhi?m Covid-19 ? Nga th?p m??t cách ?áng ng?: 658 ca trên t?ng s? 145 triê?u d?n.

Cho ??n nay ch? có 1 ca t? vong vì virus corona t?i Nga nh?ng gi?i ch?c y t? tin r?ng ít ra con s? l?y nhi?m ? Nga cao h?n vì ng??i d?n r?t ít ???c xét nghiê?m.

Nay các quan ch?c Nga yêu c?u ph?i phong t?a nhi?u ho?t ???ng x? h??i, và nay ?ng Putin ?? ??ng ?.

Theo trang Moscow Times 25/03, t? tu?n sau, lê?nh c?m t? t??p ??ng ng??i có hiê?u l?c ? Nga.

M?i sinh ho?t, s? kiê?n v?n hóa, th? thao, gi?i trí s? ng?ng, và t? th? N?m tu?n này, ai trên 65 tu?i s? ph?i ? trong nhà, th?c hiê?n yêu c?u t? cách ly.

T?i Moscow, theo lê?nh c?a th? tr??ng Sobyanin, chính sách ?óng c?a kinh doanh gi?i trí ?? có hiê?u l?c nh?ng nhà hàng, quán ?n v?n m?.

Cùng th?i gian, ??i s? quán Nga t?i Hoa K? khuy?n cáo c?ng d?n r?ng h? nên v? Nga càng nhanh càng t?t ?? phòng tr??ng h?p ???ng hàng kh?ng v?i M? b? ng?ng.

Hiê?n h?ng hàng kh?ng qu?c gia Nga Aeroflot nói k? t? 28/3 h?ng s? gi?m các chuy?n bay c?a h?ng t?i Viê?t Nam, Thái Lan, Th? Nh? K?, Các Ti?u v??ng qu?c ? R??p Th?ng nh?t và Cu Ba, do d?ch Covid-19.

Tin liên quan