Nh?ng khó kh?n kinh t? c?a Trung Qu?c t?i t? ??n m?c nào?

China Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Kevin Frayer/Getty Images
Image caption Th? h? tr? TQ có th? s? kh?ng có ???c thành c?ng nh? cha m? do h?u qu? c?a ??i d?ch Covid-19

Trong khi các nhà kinh t? nói r?ng d? li?u kinh t? c?a Trung Qu?c lu?n kh?ng th? tin c?y, thì gi? ??y h? có m?t v?n ?? nan gi?i m?i - kh?ng có d? li?u.

Vào th? Sáu 22/3, Trung Qu?c cho bi?t h? s? kh?ng ??t m?c tiêu t?ng tr??ng kinh t? trong n?m nay.

?ó là ?i?u ch?a t?ng có - chính ph? Trung Qu?c ch?a t?ng làm v?y k? t? khi b?t ??u c?ng b? nh?ng m?c tiêu kinh t? vào n?m 1990.

Virus corona: Kinh t? Trung Qu?c s?t gi?m l?n ??u tiên sau nhi?u th?p k?

Khi 'Trung Hoa m?ng' g?p 'N??c M? v? ??i'

B?a tiê?c kinh t? và g?ng kìm TQ v?i VN

T? b? m?c tiêu t?ng tr??ng là m?t s? th?a nh?n v? vi?c ph?c h?i ? Trung Qu?c s? khó kh?n nh? th? nào trong k? nguyên h?u ??i d?ch.

Và trong khi các s? li?u g?n ??y ch? ra r?ng Trung Qu?c ?ang trên ???ng thoát kh?i s? t?ng tr??ng ch?m l?i, nó cho th?y ?ó là s? ph?c h?i kh?ng ??ng ??u.

??u tiên, tin t?t.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption T? l? th?t nghi?p ? TQ ?? g?n ch?m ng??ng l?ch s? - và con s? th?c t? còn l?n h?n nhi?u

L?n ??u tiên k? t? khi ??i d?ch t?n c?ng Trung Qu?c - các nhà máy ?ang s?n xu?t hàng hóa tr? l?i.

S?n l??ng c?ng nghi?p trong tháng T? t?ng 3,9百分比 so v?i d? ki?n - m?t s? khác bi?t r? r?t so v?i s? s?t gi?m 13,5百分比 trong hai tháng ??u n?m nay khi áp d?ng các bi?n pháp phong t?a trên di?n r?ng.

Ngoài ra còn có m?t lo?t các d? li?u khác m?nh ??n m?c ?áng ng?c nhiên - ch? ra ?i?u mà các nhà kinh t? mu?n g?i là s? ph?c h?i hình ch? V - m?t s? s?p ?? m?nh, nghiêm tr?ng, ban ??u - ti?p theo là s? ph?c h?i nhanh chóng trong ho?t ??ng kinh t?.

Các ch? tiêu tiêu th? than c?a sáu nhà máy phát ?i?n l?n ?? t?ng tr? l?i m?c l?ch s? sau k? ngh? l? "Tu?n l? vàng" c?a tháng N?m, theo ng?n hàng ??u t? JP Morgan. Nó hi?n ?ang cao h?n 1,5百分比 so v?i m?c trung bình l?ch s?, cho th?y nhu c?u n?ng l??ng ?? tr? l?i bình th??ng.

Và b?u tr?i Trung Qu?c kh?ng ? nhi?m mà chúng ta ?? th?y nh? l?nh phong t?a - ?i, chúng ?? bi?n m?t khi ho?t ??ng kinh t? b?t ??u tr? l?i.

M?c ?? ? nhi?m kh?ng khí c?a Trung Qu?c g?n ??y ?? v??t qua m?c cùng k? n?m ngoái l?n ??u tiên k? t? khi cu?c kh?ng ho?ng virus corona, do khí th?i c?ng nghi?p.

T?t c? nh?ng ?i?u này cho th?y Trung Qu?c ?ang d?n quay tr? l?i ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh bình th??ng.

Nh?ng ?ó kh?ng ph?i là c?ng vi?c kinh doanh nh? th??ng l?, và ?i?u này cho th?y chúng ta s? khó kh?n nh? th? nào ?? ??a n?n kinh t? ho?t ??ng tr? l?i.

S? li?u bán l? g?n ??y cho th?y th?t khó kh?n ?? ??a khách quay tr? l?i mua s?m ? c?a hàng.

Doanh s? ?? gi?m 7,5百分比 trong tháng T? - dù t?t h?n so v?i tháng Ba - nh?ng nó v?n ch?a ch?m ???c vào m?c c?n thi?t ?? n?n kinh t? v?n hành h?t kh? n?ng. Nhi?u ng??i Trung Qu?c v?n lo l?ng ??t l?y nhi?m th? hai và h? kh?ng chi tiêu nhi?u nh? tr??c ??y.

Kh?ng có gì l? khi Trung Qu?c t? b? m?c tiêu t?ng tr??ng trong n?m nay - chính ph? bi?t r?ng th?t khó ?? d? ?oán cu?c kh?ng ho?ng này ?? tr? nên s?u s?c nh? th? nào.

Th?t nghi?p gia t?ng

C?ng t?t t?t c? nh?ng ?i?u ?ó - là nh?ng con s? th?t nghi?p c?c k? quan tr?ng - chính th?c t?ng cao h?n m?t chút vào tháng T? so v?i tháng Ba, ? m?c 6百分比, g?n v?i m?c cao nh?t trong l?ch s?.

Nh?ng h?u h?t các nhà kinh t? nói r?ng con s? th?c còn t?i t? h?n nhi?u.

"M?c th?t nghi?p th?c s? có kh? n?ng cao g?p ??i con s? này", v?i kho?ng m?t ph?n n?m s? lao ??ng nh?p c? ch?a tr? l?i thành ph?, theo chuyên gia kinh t? c?a Capital Economics.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

Ngay c? c? quan ng?n lu?n c?ng r?n c?a ??ng C?ng s?n Trung Qu?c, Th?i báo Toàn c?u - v?n là ??i c? v? nhi?t tình nh?t cho n?n kinh t? Trung Qu?c - ?? ch? ra b?c tranh vi?c làm kh?ng khi?p nh? th? nào.

Ng??i ta nói r?ng n?m nay "nh?n viên Trung Qu?c trong khu v?c t? nh?n g?n nh? kh?ng th? ki?m ???c m?c l??ng nh? h? t?ng n?m 2019", vì các doanh nghi?p nh? ?? ph?i sa th?i ho?c c?t gi?m nh?n viên.

M?i vi?c s? tr? nên t?i t? h?n tr??c khi tr? nên t?t h?n.

Kho?ng 85百分比 doanh nghi?p t? nh?n s? ??u tranh ?? t?n t?i trong ba tháng t?i, Giáo s? Justin Yifu Lin c?a ??i h?c B?c Kinh vi?t, trích d?n m?t cu?c kh?o sát c?a ??i h?c Thanh Hoa vào tháng Ba.

"Phá s?n doanh nghi?p s? d?n ??n s? gia t?ng th?t nghi?p", ?ng nói thêm.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption 2020 l? ra ?? ???c ?n ??nh là n?m TQ tri?t ?? xóa ?ói gi?m nghèo

Có ?i?u là, nhi?u ng??i Trung Qu?c ???c tuy?n d?ng b?i các doanh nghi?p nhà n??c, và h? th?ng kinh t? c?a Trung Qu?c có th? h?p th? ??i ng? nh?ng ng??i th?t nghi?p t?t h?n so v?i Hoa K?.

Ng??i d?n Trung Qu?c có nhi?u ti?n ti?t ki?m h?n, có s? h? tr? t?t h?n t? gia ?ình, và nhi?u ng??i lao ??ng nh?p c? ó ??t ? quê nhà n?i h? có th? d?a vào cho các nhu c?u c? b?n và th?m chí duy trì trong hoàn c?nh t?i t? nh?t.

"B?n s? th?y m?t s? chuy?n ??i l?n c?a nh?ng ng??i lao ??ng nh?p c? quay tr? l?i làng c?a h?, n?i h? có m?nh ??t c?a riêng mình", Wang Huiyao thu?c Trung t?m Trung Qu?c và Toàn c?u hóa nói v?i t?i.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption M?i tr??ng kinh t? hi?n nay là thách th?c l?n nh?t mà TQ ph?i ??i m?t trong các n?m g?n ??y

"V?ng, s? có m?t s? khó kh?n, nh?ng nh?ng ng??i bên ngoài Trung Qu?c có th? kh?ng hi?u cách chúng t?i nhìn nh?n nh?ng khó kh?n và tr? ng?i- ?i?u mà ng??i d?n Trung Qu?c v?a tr?i qua cách ??y kh?ng l?u khi Trung Qu?c r?t nghèo."

L?n này thì khác

??ng C?ng s?n lu?n tuyên b? m?c tiêu t?ng tr??ng c?n ??t ???c nh? m?t cách báo hi?u Trung Qu?c ?ang làm t?t nh? th? nào.

Nh?ng r? ràng l?n này khác: kh?ng có m?c tiêu - vì v?y kh?ng th? tránh kh?i th?c t? là m?i tr??ng kinh t? hi?n t?i là thách th?c nh?t mà Trung Qu?c ph?i ??i m?t trong nh?ng n?m g?n ??y.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Ng??i lao ??ng TQ có th? ?ang tr? l?i làm vi?c "nh?ng ph?n còn l?i c?a th? gi?i là s? kh?ng ho?ng kinh t?," George Magnus nói

Th?t v?y, Trung Qu?c ?? tr?i qua th?i k? kinh t? khó kh?n tr??c ??y - ví d?, nh?ng n?m 1990, ?? ch?ng ki?n m?t s? l??ng l?n ng??i b? m?t vi?c.

N?n kinh t? th?i ?ó b? chi ph?i b?i các doanh nghi?p nhà n??c - h? cung c?p vi?c làm cho ph?n l?n d?n s?.

Khi n?n kinh t? ch?m l?i, h? ?? khi?n hàng tri?u c?ng nh?n r?i vào tình tr?ng th?t nghi?p - và t? l? th?t nghi?p t?ng nhanh, t?ng m?t ?i?m ph?n tr?m m?i n?m theo C?c nghiên c?u kinh t? qu?c gia.

Các doanh nghi?p nhà n??c ?? ?i t? vi?c s? d?ng 60百分比 d?n s? làm vi?c n?m 1995 ??n 30百分比 vào n?m 2002.

Nh?ng Trung Qu?c ?? ph?c h?i, và khu v?c t? nh?n b??c vào ?? thuê nh?ng ng??i tr? tu?i.

L?n này, có s? khác bi?t và khu v?c t? nh?n c?ng ch?u áp l?c, nhà kinh t? h?c George Magnus, c?ng tác viên t?i Trung t?m Trung Qu?c, ??i h?c Oxford cho bi?t. "Kh?ng ai nói v? các cu?c chi?n th??ng m?i vào th?i ?i?m ?ó. Thuê s?n xu?t và gia c?ng ? Trung Qu?c ???c ti?n hành.

"B?y gi?, ph?n còn l?i c?a th? gi?i là m?t s? kh?ng ho?ng kinh t? - kh?ng có nhu c?u tiêu dùng, và ch?ng có gì c? v? m?t ngo?i th??ng. T?t c? nh?ng c?n gió táp mà Trung Qu?c ?ang ph?i ??i m?t tr??c ??i d?ch nay ?? d?n l?i do virus corona."

'Gi?c m?ng Trung Hoa' d??i áp l?c

Trong 40 n?m qua, ??ng C?ng s?n Trung Qu?c ?? có th? h?a h?n m?t h?p ??ng ??n gi?n v?i c?ng d?n c?a mình: chúng t?i s? ??m b?o ch?t l??ng cu?c s?ng c?a b?n ???c c?i thi?n và b?n s? làm theo ?? chúng ta có th? gi? Trung Qu?c ?i ?úng h??ng.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Kh?ng ho?ng Covid-19 ?? tr? thành m?i ?e d?a chính cho ?n ??nh x? h?i c?a Trung Qu?c

?ó là h?p ??ng x? h?i mà nhà l?nh ??o Trung Qu?c T?p C?n Bình ?? k?t tinh thành "gi?c m?ng Trung Hoa" khi ?ng c?ng b? vào n?m 2012.

N?m 2020 là m?t ph?n quan tr?ng trong k? ho?ch l?n ?ó - n?m Trung Qu?c s? xóa ?ói gi?m nghèo tuy?t ??i, n?ng cao ch?t l??ng và tiêu chu?n s?ng cho hàng tri?u ng??i.

Nh?ng virus corona là m?i nguy cho h?p ??ng x? h?i ?ó.

Có th? cho r?ng h?n b?t k? cu?c kh?ng ho?ng kinh t? nào khác trong l?ch s? c?a ??ng C?ng s?n Trung Qu?c, cu?c kh?ng ho?ng s?c kh?e này ?? tr? thành m?t m?i ?e d?a l?n cho s? ?n ??nh x? h?i ? n??c này.

Hàng tri?u ng??i tr? có th? kh?ng ???c ??m b?o m?c ?? thành c?ng nh? th? h? c?a cha m? h? ?? th?y. Gi? h?p ??ng v? giàu có, vi?c làm và ?n ??nh là chìa khóa cho tính chính danh c?a ??ng C?ng s?n Trung Qu?c.

?ó là l? do t?i sao ph?c h?i kinh t? ??i v?i Trung Qu?c là r?t quan tr?ng - và vi?c kh?ng có m?c tiêu t?ng tr??ng mang l?i cho chính ph? s? linh ho?t c?n thi?t ?? ??a ra k? ho?ch.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan