TQ phong t?a 400.000 ng??i sau khi virus t?ng ??t bi?n ? Hà B?c, g?n B?c Kinh

Medics checking temperature Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Trung Qu?c quan ng?i làn sóng l?y lan th? hai

Trung Qu?c ?? kh?i ph?c bi?n pháp phong t?a ch?t ch? g?n B?c Kinh, ?nh h??ng ??n kho?ng 400.000 ng??i, sau khi s? ca nhi?m virus corona t?ng v?t trong m?t ??t bi?n nh?.

Các h?n ch? ?i l?i có hi?u l?c t?i qu?n Anxin ? t?nh Hà B?c, g?n th? ??.

Sau khi ??i d?ch n?i lên ? Trung Qu?c cu?i n?m ngoái, n??c này ?? tìm cách x? l? và gi? các tr??ng h?p l?y nhi?m m?i ? m?c ?? th?p.

?? tránh làn sóng l?y lan th? hai, ngay c? nh?ng ??t t?ng nh? c?ng ???c các c? quan y t? c?a ??t n??c này qu?n l? r?t nghiêm túc.

Chuy?n gì ?ang x?y ra ? Hà B?c?

Gi?i ch?c c?ng b? h?m Ch? nh?t r?ng Anxin s? ???c "bao v?y và ki?m soát hoàn toàn".

Ch? nh?ng c?ng nh?n thi?t y?u m?i ???c phép r?i kh?i nhà, và ch? m?t thành viên trong gia ?ình ???c phép ra ngoài m?i ngày m?t l?n ?? mua s?m nhu y?u ph?m.

Kh?ng ai kh?ng ph?i là th??ng trú nh?n ???c phép vào các tòa nhà, c?ng ??ng ho?c làng. Nhà ch?c trách c?nh báo b?t k? ai vi ph?m các quy t?c s? b? c?nh sát tr?ng ph?t.

Anxin n?m kho?ng 150km v? phía nam c?a B?c Kinh. Truy?n th?ng Trung Qu?c cho bi?t ?? có 18 ca nhi?m t?i qu?n này k? t? khi b?t ??u ??t t?ng ??t bi?n g?n ??y ? B?c Kinh hai tu?n tr??c.

Khu v?c này kh?ng ??ng d?n nh? các trung t?m ?? th? l?n c?a Trung Qu?c, và các chuyên gia y t? ??a ph??ng cho bi?t h? r?t l?c quan r?ng s? l?y lan có th? b? ng?n l?i.

Tình hình B?c Kinh ra sao?

Nh?ng con s? g?n ??y c?a Trung Qu?c v?n là s? ghen t? c?a h?u h?t các qu?c gia b? virus t?n c?ng khác. Tuy nhiên, m?t s? t?ng ??t bi?n g?n ??y ? B?c Kinh ?? khi?n các nhà ch?c trách lo ng?i m?t làn sóng th? hai có th? x?y ra.

Trong 24 gi? qua, B?c Kinh ?? báo cáo 14 tr??ng h?p nhi?m virus m?i, mang t?ng s? k? t? khi bùng phát vào gi?a tháng 6 t?i m?t th? tr??ng th?c ph?m lên t?i con s? 311.

Trong khi ??y là m?t con s? nh? so v?i hàng ngàn tr??ng h?p m?i ngày ? M? ho?c Nam M?, Trung Qu?c ?? ph?n ?ng nhanh chóng ?? ng?n ch?n b?t k? s? l?y lan nào.

M?t s? khu ph? ? B?c Kinh b? h?n ch?, vi?c ?i l?i b? gi?i h?n và m?t làn sóng th? nghi?m m?i ?? ???c tung ra.

Tr??c khi t?ng ??t bi?n g?n ??y, th? ?? c?a Trung Qu?c ?? tr?i qua 57 ngày mà kh?ng có tr??ng h?p l?y truy?n t?i ??a ph??ng.

Ph?n còn l?i c?a TQ ??i phó v?i virus th? nào?

Nhìn chung, Trung Qu?c ?? "làm ph?ng ???ng cong" trong nh?ng tháng g?n ??y.

Sau khi v??t qua con s? 80.000 tr??ng h?p b? nhi?m ???c xác nh?n vào ??u tháng Ba, Trung Qu?c ?? ch? có thêm kho?ng 4.700 k? t? ?ó.

K? t? gi?a tháng Sáu, các ng??i b? nhi?m m?i ch? y?u ???c gi?i h?n ? B?c Kinh v?i m?t s? tràn sang láng gi?ng Hà B?c.

Ph?n còn l?i c?a Trung Qu?c ch? th?y m?t s? ít nhi?m trùng d??i m??i ng??i, h?u h?t là các tr??ng h?p t? ngoài vào, có ngh?a là du khách tr? v? t? n??c ngoài.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan